نویسنده = روح اله ایقانی یزدلی
مسیریابی دوره‌یی شناورهای خدماتی با پنجره‌ی زمانی در صنعت نفت دریایی

دوره 35.1، شماره 2.2، اسفند 1398، صفحه 39-51

10.24200/j65.2019.51278.1903

روح اله ایقانی یزدلی؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی


مسیریابی دوره‌یی گروه‌های خدمات فنی چاه‌ها در میدان‌های نفتی مشترک فراساحلی

دوره 35.1، شماره 2.1، اسفند 1398، صفحه 55-72

10.24200/j65.2018.7328.1809

روح اله ایقانی یزدلی؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی