کلیدواژه‌ها = زنجیره‌ی تأمین خون
ارائه یک مدل مکان‌یابی ـ موجودی سه‌سطحی برای زنجیره‌ی تأمین خون

دوره 38.1، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 3-13

10.24200/j65.2021.56228.2140

ابوالفضل کاظمی؛ معصومه حیدری؛ مرضیه کریمی


ارائه‌ی مدل دوهدفه‌ی طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین خون با ملاحظه‌ی نظریه‌ی صف در شرایط بحران

دوره 35.1، شماره 1.1، شهریور 1398، صفحه 35-46

10.24200/j65.2019.7063.1679

فاطمه بیاتلو؛ علی بزرگی امیری؛ ابوالقاسم یوسفی بابادی