کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی
یک مدل آماری و هوشمند برای تشخیص نقاط خرابی در نگهداری و تعمیرات پیشگویانه

دوره 38.1، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 47-57

10.24200/j65.2022.57224.2189

مبینا خوش سیرت؛ مهدی خاشعی؛ ناصر ملاوردی