کلیدواژه‌ها = کنترل موجودی
یک مدل E‌O‌Q برای کالاهای فاسدشدنی با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 1-26، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 83-90

سیدمحمدتقی فاطمی قمی