کلیدواژه‌ها = -
معرفی کتاب

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 93-97


چکیده مقالات پژوهشی به انگلیسی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 104-100


سیر پیدایش زیست‌فناوری

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 3-6


زیست‌فناوری محیط زیست

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 7-16

منوچهر وثوقی


مدیریت توسعه‌یی زیست‌فناوری

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 17-22

علی کرمی


اهمیت موجودات زنده‌ی تراژنی در زیست‌فناوری

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 23-29

فاطمه الستی؛ محمد حسین صنعتی


ره آورد‌های نوین زیست‌فناوری گیاهی

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 30-36

رقیه علی یاری؛ محمد علی ملبوبی


لیپوزوم‌ها، ابزاری در خدمت زیست‌فناورری

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 37-44

آزاده خیرالعموم


طراحی و تولید انبوه پادتن‌های نو ترکیب انسانی و حیوانی از طریق " فناوری نمایش فاژی "

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 45-49

مهدی اربابی قهرودی؛ ژولیت رشیدیان


نقش زیست‌فناوری در تولید محصولات ثانویه‌ی گیاهی

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 50-57

نسرین اسماعیل‌زاده؛ سید مهدی حسینی مزینانی


زیست‌فناوری و توسعه‌ی منابع طبیعی

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 58-61

اشرفالدین سخنسنج


کاربرد بالقوه‌ی آنزیم‌ها در تصفیه‌ی ضایعات

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 62-75

احمد نصیراحمدی؛ محمد پازوکی


آشنایی با برخی مراکز فعال در زمینه زیست‌فناوری

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 76-88


معرفی کتاب

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 99-102


نقش فن‌آوری درونزا در توسعه‌ی همکاری ‌های دولت، دانشگاه و صنعت

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، مهر 1378، صفحه 28-34

محمد حسین سلیمی؛ منوچهر منطقی


ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت ، مطالعه‌ی موردی تجربه‌ی دانشگاه شیراز

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، مهر 1378، صفحه 41-50

محمود مصطفوی؛ خسرو جعفر‌پور