کلیدواژه‌ها = خوشه‌بندی
ارائه‌ی الگوریتمی به‌منظور خوشه‌بندی صفحات وب براساس محتوا و لینک

دوره 33.1، شماره 1.1، شهریور 1396، صفحه 21-28

10.24200/j65.2017.5572

محمد فتحیان؛ امیرمحسن کریمی‌مجد


اجرای الگوریتم خوشه‌بندی بهبود یافته بر روی داده‌های ناباروری

دوره 31.1، شماره 2.2، اسفند 1394، صفحه 105-112

نرگس آقابیگی؛ سمیه علیزاده؛ ابوطالب صارمی


ارائه‌ی مدلی برای کمینه‌سازی مجموع متوسط فواصل درون‌خوشه‌یی در طبقه‌بندی مشتریان

دوره 1-29، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 113-121

ابوالفضل کاظمی؛ زهرا ضیایی کوچصفهانی


ارائه‌ی مدلی برای بررسی میزان تأثیرات قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری

دوره 1-28، شماره 2، دی 1391، صفحه 3-14

هدی داورزنی؛ رضا برادران کاظم زاده؛ سیدحسام الدین ذگردی