کلیدواژه‌ها = زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی
طراحی قرارداد در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی در شرایط عدم قطعیت اطلاعات

دوره 33.1، شماره 1.1، شهریور 1396، صفحه 29-40

10.24200/j65.2017.5573

ایمان نصوحی؛ علی شاهنده نوک آبادی؛ قاسم مصلحی


تبلیغات مشارکتی در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی

دوره 1-29، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 71-76

رضا برادران کاظم زاده؛ اعظم قهاری