موضوعات = بهینه سازی
مسیریابی دوره‌یی گروه‌های خدمات فنی چاه‌ها در میدان‌های نفتی مشترک فراساحلی

دوره 35.1، شماره 2.1، اسفند 1398، صفحه 55-72

10.24200/j65.2018.7328.1809

روح اله ایقانی یزدلی؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی