شناسایی و رتبه‌بندی منابع تولید انرژی در صنعت برق برمبنای اصول توسعه‌ی پایدار با تحلیل روابط خاکستری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

امروزه مدیریت زنجیره‌ی تأمین و به تبع آن تعیین مناسب‌ترین تأمین‌کننده‌ی انرژی، به‌عنوان عاملی استراتژیک برای حرکت در راستای توسعه‌ی پایدار مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، رتبه‌بندی منابع انرژی صنعت برق کشور برمبنای اصول توسعه‌ی پایدار است. برای این
منظور ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه‌های اکتشافی با خبرگان، معیارهای مرتبط استخراج شد. سپس پرسش‌نامه‌هایی متناظر با اعداد خاکستری برای امتیازدهی به تأمین‌کنندگان طراحی و توسط خبرگان سازمان انرژی‌های نو ایران )سانا( تکمیل شد. در این تحقیق
از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره G‌R‌A به‌منظور ارزیابی تأمین‌کنندگان استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که فرایند ارزیابی تأمین‌کنندگان
انرژی تحت تأثیر پنج بعد اصلی زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فنیو سیاسیٓـ دولتی قرار می‌گیرد و با توجه به شرایط فعلی کشور، از
میان تأمین‌کنندگان ۹ گانه‌ی انرژی در ایران گاز طبیعی، انرژی خورشیدی و انرژی بادی به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها