تنظیم و کالیبراسیون مدل‌های پیچیده‌ی رایانه‌یی با رویکرد مهندسی - آماری مطالعه‌ی موردی: ماشین کاری به کمک لیزر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در دنیای واقعی عدم قطعیت‌های زیادی وجود دارد. این عدم قطعیت‌ها، به دشواری و عدم اطمینان، در انجام پیش‌بینی‌های مدیریتی می‌انجامند. برای فائق آمدن به این مشکل، یک مدل از سیستم مورد مطالعه طراحی و ساخته می‌شود. در مدل‌سازی رویکردهای گوناگونی در نظر گرفته می‌شوند.
مدل‌سازی بر مبنای قوانین حاکم بر سیستم یا به عبارتی مدل مهندسی یکی از قدیمی‌ترین رویکردهای به کار گرفته شده می‌باشد. رویکرد دیگر مورد استفاده، بهره‌گیری از روش‌های آماری برای ارائه‌ی مدل یا مدل‌های آماری است. مدل ایجاد شده از تلفیق این دو رویکرد، با عنوان مدل
مهندسی - آماری معرفی شده است. در این نوشتار، روشی برای ایجاد یک مدل مهندسی - آماری پیشنهاد می‌شود. سپس، از رویکرد معرفی شده، برای حل یک مسئله‌ی حقیقی بهره گرفته خواهد
شد. در ادامه، این روش با رویکردهای به کار گرفته شده در پژوهش‌های پیشین مقایسه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات