ارائه‌ی الگوی مبتنی بر سنجه‌های کمکی شبکه‌یی برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی تأمین(مورد مطالعه: زنجیره‌ی تأمین صنعت برق ایران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان

2 دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه گیلان

چکیده

در این مطالعه عملکرد زنجیره‌ی تأمین صنعت برق ایران با ساختاری متوالی - موازی ارزیابی شده است. زنجیره‌ی تأمین صنعت برق ایران شامل نواحی شانزده‌گانه‌ی تولید و انتقال و توزیع برق است که به‌صورت متوالی با یکدیگر مرتبط هستند. واحدهای نیروگاهی و شرکت‌های توزیع برق نیز با ساختار موازی و مستقل در محاسبه‌ی نمرات کارایی لحاظ شده‌اند. نحوه‌ی توسعه‌ی محدودیت‌ها برای ارزیابی واحدهای موازی با استفاده از ضریب ثابت لاندا در مدل مبتنی‌بر سنجه‌ی کمکی شبکه‌یی،
تعیین منشأ ناکارایی کل و فرایندهای سه‌گانه، در نظر گرفتن انواع ورودی‌ها، اندازه‌های میانی، خروجی‌های مطلوب و نامطلوب میانی و نهایی و در نظر گرفتن مورد مطالعه‌ی واقعی در سطح صنعت برق ایران از جمله ویژگی‌های الگوی پیشنهادی است که در پیشینه‌ی موضوع سابقه‌یی ندارد. نتایج اجرای مدل حاکی از این امر است که درصد واحدهای کارا در محاسبه‌ی کارایی کل سیستم فرایندهای سه‌گانه‌ی تولید به‌ترتیب برابر با 12.5، 31.25، 31.25، 25 درصد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات