ارائه‌ی یک مدل دوهدفه برای طراحی شبکه‌ی توزیع در یک زنجیره‌ی تأمین سه سطحی با در نظر گرفتن تورم در محیط فازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

طراحی و تحلیل شبکه‌ی توزیع در یک زنجیره‌ی تأمین یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی شرکت‌های توزیع‌کننده است. در این مقاله به بهینه‌سازی دوهدفه‌ی شبکه‌ی توزیع در یک زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی در حالت چندمحصولی - چند دوره‌یی که شامل کارخانجات تولیدی و مراکز توزیع و مشتریان است، پرداخته شده است. در تحقیق پیش رو سعی شده است اثر برخی از عوامل مانند شرایط آب و هوایی، حملات تروریستی و ... بر روی شبکه‌های توزیع در قالب مفهوم قابلیت اطمینان بررسی شود. در این مقاله همچنین سعی شده است با فازی در نظر گرفتن برخی از هزینه‌ها و بررسی اثر تورم بر روی هزینه‌هایی که مراکز توزیع با آنها درگیرند هرچه بیشتر مسئله به مسائل مرتبط در دنیای واقعی نزدیک‌تر شود. بنابراین افزودن قابلیت اطمینان به‌عنوان یک هدف جدید و همچنین بررسی اثر تورم بر روی هزینه‌های مراکز توزیع از جمله جنبه‌های نوآوری در این تحقیق هستند. از آن‌جا که این مسئله پیچیدگی بالایی دارد و جزء مسائل N‌P-h‌a‌r‌d است، از روش فراابتکاری ژنتیک در حل آن استفاده شده و در نهایت نتایج به دست آمده تحلیل و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات