مدل‌سازی و حل مسئله‌ی یکپارچه‌ی مقدار تولید اقتصادی و طراحی نمودار کنترلی در فرایند تولید ناقص با در نظر گرفتن کمبود و محدودیت‌های سطح خدمت و فضای انبار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

با افزایش رقابت جهانی، بهره‌وری مسئله‌یی مهم برای صنایع است و تعیین مقدار بهینه‌ی تولید و تولید اقلام با کیفیت مطلوب نقش بسیار مهمی در افزاش بهره‌وری دارند. با این حال، به دلایل مختلف کیفیت تولیدات همیشه در سطح مطلوب قرار ندارد که منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری می‌شود. بنابراین، کنترل مقدار و کیفیت تولید به یک اندازه مهم‌اند. در این تحقیق، مسئله‌ی یکپارچه‌ی تعیین مقدار تولید اقتصادی و کیفیت اقلام تولیدی با استفاده از نمودار کنترلی با در نظر گرفتن فرایند تولید ناقص بررسی شده است. در مدل ارائه شده کمبود مجاز است و فضای انبار محدود و سطح خدمت دارای یک مقدار کمینه است. تابع هزینه یک تابع غیرخطی عدد صحیح مختلط است و به‌منظور اعتبارسنجی مدل از الگوریتم فراابتکاری جست‌وجوی ممنوع استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها