بهینه‌سازی هم‌زمان فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و موجودی قطعات یدکی برای سیستم زوال‌پذیر با لحاظ نت کامل و ناکامل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

حفظ پیوستگی فعالیت سیستم‌های تولیدی در گرو برنامه‌ریزی صحیح عملیات نگهداری و تعمیرات (نت) و پشتیبانی از آن است. از آن‌جایی که تقاضای قطعات یدکی وابسته به برنامه‌ریزی عملیات نت است، بهینه‌سازی مجزای عملیات نت و موجودی منجر به زیربهینگی می‌شود. پژوهش حاضر، مدلی برای بهینه‌سازی هم‌زمان فعالیت‌های نت و موجودی قطعات یدکی در سیستم زوال‌پذیر ارائه می‌دهد که در آن علاوه بر عملیات نت اصلاحی و پیشگیرانه‌ی کامل، امکان انجام نت پیشگیرانه‌ی ناکامل نیز وجود دارد. سیاست تکمیل موجودی بر اساس سطح زوال سیستم در ساختاری دوطبقه‌یی شکل می‌گیرد. همچنین، زمان بازرسی بر مبنای سطح زوال سیستم، قابلیت اطمینان و کفایت موجودی برای انجام نت مورد انتظار تعیین می‌شود. کاربرد مدل در دنیای واقعی با استفاده از مطالعه‌ی موردی بررسی شده و برای حل مسئله از رویکرد شبیه‌سازی استفاده شده است. نتایج حاصل از حل نشان می‌دهد که لحاظ کردن نت ناکامل تأثیر چشمگیری بر کاهش هزینه‌های سیستم دارد.

کلیدواژه‌ها