پایش نرخ مرگ و میر جراحی قلب با استفاده از نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی دوگانه‌ی تعدیل ریسک شده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

چکیده

بر اساس تحقیقات انجام شده استفاده از روش‌های کنترل فرایند آماری، می‌تواند در ارتقای کیفیت فرایندهای جراحی نقش مهمی را ایفا کند. از آن‌جایی‌که شرایط بیماران، قبل از عمل جراحی، با یکدیگر متفاوت است، استفاده از نمودارهای کنترل تعدیل ریسک شده با در نظر گرفتن شرایط
و ریسک قبل از عمل جراحی بیماران، از سوی محققان مورد تأکید قرار گرفته است. در استفاده از نمودارهای کنترل در فرایندهای جراحی، میزان حساسیت نمودارها در کشف تغییرات نسبت شانس مرگ بیماران، از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق برای نخستین بار نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی دوگانه تعدیل ریسک شده )R‌A‌D‌E‌W‌M‌A( را برای پایش نرخ مرگ و میر بیماران پیشنهاد می‌کند. تجزیه و تحلیل کمّی این تحقیق بر اساس شاخص طول متوسط دنباله (A‌R‌L) برای جراحی قلب نشان می‌دهد که نمودار تعدیل ریسک شده‌ی پیشنهادی، در مقایسه با دیگر نمودارهای تعدیل ریسک شده‌ی موجود در پژوهش‌ها، از حساسیت بالاتری برخوردار
است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MONITORING MORTALITY RATE OF THE CARDIAC SURGERY USING RISK-ADJUSTED DOUBLE EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE SCHEME

نویسندگان [English]

  • K. A‌t‌a‌s‌h‌g‌a‌r
  • A. A‌l‌a‌n‌c‌h‌a‌r‌i
D‌e‌p‌t. o‌f I‌n‌d‌u‌s‌t‌r‌i‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g M‌a‌l‌e‌k A‌s‌h‌t‌a‌r U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y o‌f T‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y
چکیده [English]

Literature indicates that the statistical process control approach is capable of improving the quality of surgical processes. The use of this approach in the case of real surgical processes is an attractive contribution for researchers. Since risk factors of each patient before a surgery are different potentially, the use of a control chart approaching risk-adjusted is addressed by researchers.The sensitivity of a model to small shift types of the mortality odds ratio is very important for monitoring the quality of a surgery process. Although different schemes have been proposed by researchers to monitor the performance of a medical team, based on the authors' knowledge this research for the first time proposes a risk-adjusted double exponentially weighted moving average (RADEWMA) approach to monitor the mortality rate. The numerical performance analysis of this paper based on average run length (ARL) term for the cardiac surgery addresses that the sensitivity of the proposed risk-adjusted scheme is superior compared to other risk-adjusted chart of literature.In this research the performance of the proposed model is compared


comprehensively with risk adjusted P chart (RAP), risk adjusted exponentially


weighted moving average (RAEWMA), and risk adjusted cumulative sum (RACUSUM). In this paper for analyzing the performance comparatively, the simulated data is produced based on UK Center for Cardiac Surgery data in the period of 1992-1994. This data is referred to 2218 patients with heart surgery. In this simulation to estimate the parameters of the logistic regression, Parsonnet


number is used as an explanatory variable. The comparative performance analysis is reported for different shift cases. The comparative report is analyzed statistically for different values of parameters. For statistical analyzing SPSS software is also used. The new proposed scheme to monitor the mortality odds ratio, can be used in different surgeries of a hospital effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical process control
  • risk adjusted double exponentially weighted moving average control chart (RADEWMA)
  • ARL
  • cardiac surgery