توسعه‌ی مدل تاپسیس برای رتبه‌بندی پویا با رویکرد پنجره زمانی (مطالعه‌ی موردی:پردیس فنی و مهندسی دانشگاه یزد)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

چکیده

رتبه‌بندی یکی از مباحث مهم مدیریتی در سازمان‌ها به حساب می‌آید و این که چه روشی برای رتبه‌بندی در سازمان مورد استفاده قرار گیرد سؤالی مهم در نظریه و عمل است. بارزترین مشخصه‌ی هر سازمان پویا، ارزیابی و نقد فعالیت‌های آن درگذر زمان است. در این پژوهش، به‌منظور رتبه‌بندی پویا، مدل تاپسیس با لحاظ کردن تکنیک پنجره زمانی، توسعه داده شده است. با توجه به اهمیت میزان کارا بودن مدل توسعه یافته، مدل پیشنهادی در این پژوهش، برای رتبه‌بندی واحدهای پردیس فنی و مهندسی دانشگاه یزد پیاده‌سازی شده است. این روش قادر به بررسی رشد و افول واحدهای مورد نظر در افق برنامه‌ریزی از نظر هریک از شاخص‌ها و در کل است.
در این پژوهش ۱۵ شاخص با توجه به فراوانی در مقالات و محدودیت داده‌های بانک اطلاعاتی، انتخاب شدند و مدل توسعه داده شده برای دوره‌ی ۱۶ ساله اجرا و در نهایت اعتبارسنجی مدل انجام شد. علاوه بر انطباق بالای نتایج مدل تاپسیس پنجره‌یی با روش‌های پویای دیگر و شرایط موجود، این روش محاسبات کم‌تر و ساده‌تری دارد و محدودیتی در تعداد شاخص‌ها ندارد.

کلیدواژه‌ها