مقایسه‌ی ماهیت کیفیت خدمات با رضایت مشتریان: کاربرد نظریه‌ی سیستم خاکستری

نویسنده

دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

نقش محوری خدمات در موفقیت سازمان‌ها در کشورهای توسعه‌یافته، موجب توجه بیشتر به ارائه‌ی خدماتی با کیفیت برتر شده است. برهمین اساس درک ماهیت کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایت مشتریان موضوع بسیاری از تحقیقات مدیریتی بوده است. لذا در این تحقیق نیز ماهیت کیفیت ادراک‌شده از خدمات با رضایت مشتریان مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین‌منظور مشتریان تعمیرگاه‌های مجاز ایران‌خودرو در شهر اصفهان به‌عنوان جامعه‌ی تحقیق انتخاب شدند. سپس میزان تأثیر هریک از ابعاد ۱۰ گانه‌ی کیفیت پاراسورامان بر رضایت و کیفیت کلی استنباط‌شده اندازه‌گیری شد. در این راستا از نظریه‌ی سیستم خاکستری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که رضایت مشتری و کیفیت کلی استنباط‌شده دارای دو ساختار کاملاً متفاوت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A COMPARISON OF CUSTOMER SATISFACTION CONSTRUCT WITH PERCEIVED OVERALL QUALITY: AN APPLICATION OF THE GREY SYSTEM THEORY

نویسنده [English]

  • Bahram Ranjbariyan
Faculty of Administrative Sciences and Economics, University
چکیده [English]

Because of the pivotal role of services in the success of organizations in developed countries, higher quality services have received greater attention. For this reason, understanding of service quality and its relation to customer satisfaction has been the topic of a huge body of managerial research.
So, by choosing customers of the Irankhodro authorized auto repair shop in the city of Isfahan as the research population, the degree of influence of each quality factor, as proposed by Parasuraman et al., (1985), on customer satisfaction and perceived overall service quality, was measured.
The Grey system theory was used to analyze the data. The findings indicate that the ranking order of the quality factors’ influence on customer satisfaction was not the same for overall perceived quality, so, they concluded that there are two different constructs, as supported by previous studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • service quality
  • Customer Satisfaction
  • technical quality
  • operational quality