تعیین میزان بازارگرایی صنایع کاشی استان‌های اصفهان و یزد

نویسنده

دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

بازارگرایی از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است، و از آنجا که با عملکرد کسب و کار واحد تجاری رابطه‌ی مثبت دارد، عملکرد نیروهای شرکت را هرچه بیشتر به سمت بازار و مشتری سوق داده است. در پژوهش حاضر به مطالعه‌ی میزان بازارگرایی از نظر رفتاری و نگرشی در صنعت کاشی اصفهان و یزد پرداخته‌ایم. این پژوهش، مطالعه‌یی توصیفی است که میزان بازارگرایی صنایع مزبور را با استفاده از مدل بازارگرایی اسلاتر و نارور و مدل بازارگرایی جاورسکی و کهلیمورد بررسی و مقایسه قرار داده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، مدیران ارشد این کارخانجات بوده‌اند و نتایج حاصله نشان می‌دهد که صنایع کاشی استان‌های اصفهان و یزد از نظر رفتاری بازارگرا نیستند، اما از نظر نگرشی بازارگرا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MARKET ORIENTATION MEASUREMENT FOR CERAMIC TILE INDUSTRIES OF ISFAHAN AND YAZD PROVINCES

نویسنده [English]

  • S. Mhynyzadh
Faculty of Administrative Sciences and Economics, University
چکیده [English]

Market orientation as a business philosophy is a pivotal issue in marketing management. Since it has a direct relationship with business performance, the present study measures the market orientation of tile industries in two provinces, Isfahan and Yazd, from behavioral and cultural perspectives. This is a descriptive survey research of these industries, the market orientation of which has been measured by (Narver, and Slater, 1990) and (Kohli, and Jaworski, 1990) models. The top management of these businesses has been the statistical population of the study. The results indicate that even though, from an attitudinal perspective, these businesses are market oriented, from a behavioral perspective, they are not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • market orientation
  • customer orientation
  • competitor orientation
  • interfunctional orientation