طراحی یک مدل پویای مسیریابیِ حمل‌ونقل، و حل آن توسط الگوریتم AntNet

نویسنده

پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

بدون شک در دنیای مدرن امروز، زمان به‌عنوان عاملی با اهمیت نقشی به‌سزا در بازارهای رقابتی دارد. مسائل و مدل‌های مسیریابی فراوانی با توجه به نیاز انسان‌ها به وجود آمده است و به تناسب این مدل‌ها و مسائل، راهکارها و الگوریتم‌های فراوانی نیز شکل گرفته است. در این نوشتار به ارائه‌ی مدلی جدید )مدل پویا با در نظر گرفتن تعداد دوره‌های مختلف برای انواع مشتریان( از مسائل مسیریابی وسائل حمل‌ونقلمی‌پردازیم. برای حل چنین مدلی از الگوریتم A‌n‌t‌N‌e‌t استفاده می‌کنیم که تاکنون در این حوزه مورد استفاده قرار نگرفته است. الگوریتم A‌n‌t‌N‌e‌t یک روش عامل مبنا است، که برای حل این مسائل مورد استفاده قرار می‌گیرد تا جواب‌های بهتری حاصل شود. برای اثبات اعتبار مدل و روش حل آن، از مقایسه‌ی جواب‌های مدل با دیگر مدل‌های منتشرشده استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOLVING THE DYNAMIC VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH ANTNET ALGORITHM

نویسنده [English]

  • J. Martial
Technical college campus, Tehran University
چکیده [English]

In the new age of speed, time undoubtedly has a significant impact on determining the winner in a competitive market. So, many models have been introduced for routing problems, as well as a wide variety of algorithms and approaches, in order to achieve shorter delivery times with less cost. The main focus of this research is to implement a new methodology called AntNet, which is an agent based algorithm, on the routing problem. In this paper, the dynamic vehicle routing problem has been proposed and a solution procedure based on AntNet is introduced afterwards. At the end, the results of implementing this solution to the DVRP are compared with some known approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AntNet algorithm
  • dynamic vehicle routing problem