بررسی تأثیر نوسان نرخ ارز بر صنایع مختلف بازار سهام ایران

نویسنده

دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

هدف اصلی این تحقیق تجزیه و تحلیل تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسان نرخ ارز یورو بر گروه‌های مختلف فعال در بازار سهام ایران است. با توجه به نقایص و محدودیت‌های روش‌های سنتی )نظیر رگرسیون(، در پژوهش حاضر از روش‌های نوین اقتصادسنجی ـ نظیر روش‌های معتبر «آزمون علیت گرینجر» و «مدل‌هم‌جمعی یوهانسن» ـ استفاده شده است. نتایج استفاده از این دو روش مؤید یکدیگرند و نشان می‌دهند که آزمون علیت گرینجر در تمامی گروه‌ها نرخ ارز را به‌عنوان علت تغییرات شاخص سهام تأیید می‌کند. از سوی دیگر، مدل یوهانسن نیز یک بردار هم‌جمعی بین متغیرها در همه‌ی گروه‌ها شناسایی کرده است، که این به‌معنای وجود رابطه‌ی تعادلی بلندمدت بین نرخ ارز و قیمت سهام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON THE EFFECT OF EXCHANGE RATES ON DIFFERENT GROUPS OF THE IRANIAN STOCK MARKET

نویسنده [English]

  • S. Behzadi
Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

The main purpose of this research is to analyze the short-term and long-term effects of Euro exchange rate volatility on Iranian stock market sectors. Considering the constraints and disadvantages of traditional methods like regression, this study uses modern econometric models. In order to do so, new econometric methods, like the “Granger causality test” and the “Johanson cointegration model” are used. The results of these methods confirm each other. The Granger causality test confirms that the exchange rate is affected by variations of the stock index on all groups of data applied in this study. On the other hand, the Johanson model identifies a unique cointegration vector among variables in any group. The result proves that there is a long-run equilibrium relation between exchange rate and stock price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exchange rate
  • stock price
  • cointegration
  • unit root
  • influence
  • granger causality test
  • johansen cointegration model