مدل تولید، بازتولید و دفع اقلام قراضه با فرض کیفیت متفاوت کالاهای جدید و بازتولیدی همراه با خرابی و فرایند دوباره‌کاری

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت موجودی در زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در بیشتر مطالعات انجام شده در ادبیات موضوع فرض بر این بوده که کالاهای تولیدی و بازتولیدی کیفیت یکسان دارند. اما در بیشتر این پژوهش‌ها فرض بر این بوده که فرایندهای تولید و بازتولید بی‌نقص و بدون خرابی هستند، در حالی که در دنیای واقعی تولید اقلام معیوب امری اجتناب‌ناپذیر است. در نوشتار حاضر یک مدل تولید، بازتولید و دفع اقلام قراضه، با درنظر گرفتن خرابی همراه با فرایند دوباره‌کاری مورد مطالعه قرار گرفته است و فرض بر این است که تقاضای کالاهای تولیدشده متفاوت از تقاضای کالاهای بازتولید شده است که این فرض منجر به کمبود فروش از دست رفته می‌شود. در این مقاله، پس از ارائه‌ی مدل ریاضی، یک الگوریتم حل برای بهینه‌سازی تابع هزینه معرفی شده و برای دو مثال عددی اجرا می‌شود. نتایج حاصل از مثال عددی و تحلیل حساسیت نشان می‌دهد که در اکثر موارد سیاست بهینه، یک سیاست خالص (بازتولید یا دفع تمامی کالاهای بازگشتی از هر بازار) است. در این میان سیاستی که در آن کالاهای مصرفی از هر دو بازار اول و دوم برای بازتولید جمع‌آوری شود یا فقط از بازار اول جمع‌آوری شود بیش‌ترین سهم را دارند.

کلیدواژه‌ها