مکان‌یابی تسهیلات بازتولید و انبار در سیستم‌های یک‌پارچه لجستیک مستقیم و معکوس بر حالت تقاضای تصادفی با در نظر گرفتن کالاهای مرجوعی با محدودیت ظرفیت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده‌ی مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه، با بررسی مدل‌های مختلف مکان‌یابی در سیستم‌های لجستیک مستقیم و معکوس و مرور مقالات اخیر در این زمینه، مدل یک‌پارچه‌یی برای مکان‌یابی تسهیلات در سیستم لجستیک ارائه شده است که در آن جریان کالا به‌طور همزمان به‌صورت مستقیم و معکوس در نظر گرفته شده است. در این مدل، تسهیلاتی نظیر مراکز تولیدکننده، مراکز واسطه، مراکز بازتولید و انبار، با در نظر گرفتن ظرفیت محدود تسهیلات، مکان‌یابی شده است. برای مدل‌سازی در این مطالعه، یک مدل برنامه‌ریزی مختلط صفر و ۱ عدد صحیح ارائه شده است که در آن به‌طور همزمان جریان مستقیم و معکوس کالا لحاظ شده است. همچنین در این مدل تقاضا به‌صورت تصادفی در نظر گرفته شده و شامل دو دسته تقاضای کالای جدید و تقاضای کالای دسته دو است.

کلیدواژه‌ها