تعیین سطح بهینه‌ی ارتقاء، دوره‌ی وارانتی و حاشیه‌های سود محصولات دست دوم از دید مشتری و ارائه‌کننده با استفاده از رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده‌ی مهندسی مکانیک و صنایع، دانشگاه زنجان

چکیده

در این مقاله، ارائه مدلی براساس نظریه بازی‌ها برای مشتری و ارائه‌کننده‌ی محصول دست دوم با فرض وارانتی تک بعدی ارائه می‌شود. از آنجا که مشتری محصول دست دوم از عملکرد قبلی محصول بی‌اطلاع است، ارائه‌کننده، وارانتی و ارتقاء را پیشنهاد می‌کند. اما این فعالیت‌ها ممکن است باعث افزایش قیمت محصول بیشتر از قیمت مورد انتظار مشتری و درنهایت صرف نظر کردن مشتری از خرید شود. در چنین شرایطی لازم است که ارائه‌کننده علاوه بر سود خود هزینه های مورد انتظار مشتری را نیز در نظر بگیرد. در این مقاله برای مدلسازی

کردن تعارض منافع بین مشتری و ارائه‌کننده، مسأله براساس تعادل استکلبرگ نظریه بازی ها مدل می شود به طوریکه که مشتری نقش پیشرو و ارائه کننده نقش پیرو را دارد. سپس با استفاده از شرایط کروش کان تاکر مدل تک هدفه می‌شود و در نهایت مثال عددی و تحلیل حساسیت‌های صورت گرفته بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها