ارائه‌ی یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح جدید و یک حد پایین مناسب برای مسائل ماشین‌های موازی یکسان با معیار کمینه‌سازی دیرکرد کل کارها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده‌ی مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله مسئله‌ی توالی عملیات برروی ماشین‌های موازی یکسان با معیار کمینه‌سازی مجموع دیرکرد کل کارها بررسی می‌شود. مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط کارایی برای مسئله‌ی مورد نظر ارائه می‌شود؛ سپس مدلی پیشنهادی برای به‌دست‌آوردن حد پایین بهتر و کاراتر از یکی از حدود پایین موجود در پیشینه‌ی پژوهش‌های مسئله ارائه می‌شود. مسئله‌ی ماشین‌های موازی یکسان با تابع هدف کمینه‌سازی مجموع دیرکرد کل کارها تعمیم‌یافته‌ی مسئله‌ی تک ماشینی است و این مسئله جزء مسائل N‌P-h‌a‌r‌d دسته‌بندی می‌شود. از این‌رو مدل ارائه‌شده توانایی حل بهینه‌ی مسائل با اندازه‌ی بزرگ در زمان منطقی را ندارد. به‌همین‌دلیل برای حل مسئله در اندازه‌های
متوسط و بزرگ و نیز ارزیابی کارایی حدپایین به‌دست‌آمده از مدل پیشنهادی و حد پایین موجود در پیشینه، الگوریتم فراابتکاری شبیه‌سازی تبرید اصلاح شده‌یی که برای اولین بار از عملگر تقاطع و جهش برای ایجاد جواب همسایگی بهره می‌برد، ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها