ارائه‌ی کارت امتیازی متوازن توسعه‌یافته با به‌کارگیری تکنیک‌های A‌H‌P و D‌E‌M‌A‌T‌E‌L(مطالعه‌ی موردی: سازمان متولی توسعه‌ی صنعتی و شهرک‌های صنعتی)

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این مقاله ارائه‌ی سیستمی یک‌پارچه به‌منظور مدیریت عملکرد بر پایه‌ی کارت امتیازی متوازن توسعه‌یافته است که با به‌کارگیری تکنیک‌های A‌H‌P و D‌E‌M‌A‌T‌E‌L بتواند ارجحیت نسبی و میزان روابط علت و معلولی معیارهای سازمانی را شناسایی و در نهایت آنها را اولویت‌بندی کند. متدولوژی این تحقیق با رویکردی کیفیٓـ کمی چارچوبی ساختارمند و جامع را در مرحله ارائه می‌دهد، به‌طوری که با بررسی مضامین و توسعه‌ی مناظر کارت امتیازی متوازن آغاز و تا طراحی نقشه‌ی روابط شبکه‌ی معیارها براساس اولویت مشخص شده و نهایتاً تبیین شاخص‌های کلیدی و عملکردی ادامه می‌یابد. در نهایت به‌منظور صحه‌گذاری، مراحل این مدل در سازمانی پیاده‌سازی شده و خروجی هر مرحله با قضاوت ۱۰ نفر از خبرگان اعتبارسنجی می‌شود. نتایج این تحقیق مؤید کاربردی بودن مدل پیشنهادی و قابلیت تعمیم آن به سایر سازمان‌هاست.

کلیدواژه‌ها