ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی فازی تصادفی برای انتخاب و تخصیص سفارش به تأمین‌کننده تحت شرایط تخفیف و ریسک (حل با دو الگوریتم فراابتکاری)

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

دانشکده‌ی مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

چکیده

مسئله‌ی انتخاب و تخصیص سفارش به تأمین‌کنندگان از مهم‌ترین فعالیت‌ها در مدیریت زنجیره‌ی تأمین است. در این تحقیق یک مدل چندهدفه‌ی انتخاب و تخصیص سفارش به تأمین‌کننده در حالت عدم قطعیت ارائه شده است. این اهداف کمینه‌سازی هزینه‌ی خرید، حمل و نقل و سفارش، کمینه‌سازی دیرکرد یا همان تأخیرات از جانب تأمین‌کننده )که به‌دلیل عدم قطعیت به‌صورت فازی درنظر گرفته شده(، کمینه‌سازی ریسک در انتخاب تأمین‌کننده و در نهایت بیشینه‌سازی وزن تأمین‌کنندگان را شامل می‌شود. وزن تأمین‌کنندگان با روش تاپسیس فازی به دست آمده است. در این مدل محصولات ارائه‌شده توسط تأمین‌کنندگان از ویژگی «تخفیف در قیمت» برخوردارند. محدودیت‌های تخفیف به‌صورت تابع علامت در مدل اعمال شده که این عمل از به وجود آمدن یک متغیر تصمیم در مدل جلوگیری می‌کند. به‌علت پیچیدگی مدل برای حل از دو الگوریتم فراابتکاری N‌S‌G‌A-I‌I و M‌O‌P‌S‌O استفاده شده است. در نهایت، نتایج با معیارهای کمی اندازه‌گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها