نمایه نویسندگان

ح

  • حریری، عبدالعلی تاملی در نظام جدید آموزش متوسط و دوره‌های کاردانی علمی - کاربردی [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 40-50]

ص

غ

ف

  • فیاض‌بخش، محمد علی پدیده ارتباطات و نسل دانش آموزی [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 51-59]
  • فقیه، نظام‌الدین کیفیت آموزش و پژوهش در ارتباط با معیشت دانشگاهیان و چگونگی بهبود آن [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 36-39]

ق

  • قنبر، افسانه شناخت مدیریت پژوهشی در ایران با مروری بر تجربیات کشورهای دیگر [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 18-29]

ک

  • کاوه، علی شبکه‌‌های عصبی مصنوعی یک ابزار قوی برای تحلیل سازه‌های پرالمان [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 67-78]

ی

  • یوسف‌پور، حسین شبکه‌‌های عصبی مصنوعی یک ابزار قوی برای تحلیل سازه‌های پرالمان [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 67-78]