دوره و شماره: دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 1-108 
نقش زیست‌فناوری در تولید محصولات ثانویه‌ی گیاهی

صفحه 50-57

نسرین اسماعیل‌زاده؛ سید مهدی حسینی مزینانی