اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اکبر صالحی

استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

salehisharif.edu

مدیر نشریه

دکتر رضا نقدآبادی

مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~naghdabd
naghdabdsharif.edu
66164090
0000-0002-1858-1355

سردبیر

دکتر کورش عشقی

مهندسی صنایع استاد مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~eshghi
eshghisharif.edu
66165712

مدیر داخلی

پوران خیرمندی

علوم ارتباطات اجتماعی مجله ی علمی شریف

pajouheshsharif.edu
66164093

کارشناس نشریه

مهرک پورابراهیمی

کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست کارشناس امور اداری

mehrak_pourebrahimiyahoo.com
66164093 داخلی 2

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدتقی اخوان نیاکی

استاد مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف

niakisharif.edu
66165740

دکتر امیر آذرون

دانشگاه سیمون فریزر

amir_azaronsfu.ca

دکتر بهروز افشار نجفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

behrouz.afshargmail.com

دکتر امیر البدوی

استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس

albadvimodares.ac.ir
82883395

دکتر محمدرضا امین ناصری

استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس

amin_nasmodares.ac.ir
88332900

دکتر رضا برادران کاظم زاده

دانشگاه تربیت مدرس

rkazemmodares.ac.ir

دکتر کامران پی نبر

انیستیتو تکنولوژی جورجیا

kamran.paynabarisye.gatech.edu

دکتر مجید توانا

دانشگاه لاسال

tavanalasalle.edu

دکتر رضا توکلی مقدم

استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تهران

tavakoliut.ac.ir
82084183

دکتر فریبرز جولای

استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تهران

fjolaiut.ac.ir
88021067

دکتر سیدحسام الدین ذگردی

دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس

zegordimodares.ac.ir
82883394

دکتر هژیر رحمان داد

دانشگاه کمبریج

hazhirmit.edu

دکتر مهران سپهری

دانشیار مدیریت و اقتصاد- دانشگاه صنعتی شریف

sepehrisharif.ac.ir

دکتر محمد سعیدی مهرآباد

ساخت و تولید پیشرفته استاد مهندسی صنایع - دانشگاه علم و صنعت ایران

mehrabadiust.ac.ir
77240484

دکتر محمود شفیعی

مهندسی قابلیت اطمینان و بهینه سازی نگهداری و تعمیرات دارائیهای فیزیکی دانشگاه کرنفیلد

m.shafieecranfield.ac.uk

دکتر کورش عشقی

دانشگاه صنعتی شریف

eshghisharif.edu

دکتر عادل علاءالدینی

دانشگاه سن آنتنیو تگزاس

adel.alaeddiniutsa.edu

دکتر سیدمحمد فاطمی قمی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

fatemiaut.ac.ir

دکتر یحیی فتحی

دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی

fathincsu.edu

دکتر جواد فیض الهی

دانشگاه ایالتی جورجیا

feyzollahigmail.com

دکتر هاشم محلوجی

استاد مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی شریف

mahloojisharif.edu
66165717

دکتر محمد مدرس یزدی

دانشگاه صنعتی شریف

modarressharif.edu

دکتر آیدین ناصحی

دانشگاه بریستل

memberorkut.com

دکتر امیرعباس نجفی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

aanajafikntu.ac.ir

دکتر منوچهر نجمی

دانشیار مدیریت - دانشگاه صنعتی شریف

m.najmisharif.ac.ir

دکتر رسول نورالسناء

دانشگاه علم و صنعت

rassouliust.ac.ir