دوره و شماره: دوره 36.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-104 

پژوهشی

2. معیارهای اهمیت در پایایی زنجیره‌ی مارکف

صفحه 3-11

10.24200/j65.2020.51767.1921

رضا برادران کاظم زاده؛ علی نوروزیان؛ سیدتقی اخوان نیاکی