نویسنده = مهدی یوسفی نژاد عطاری
بهبود سیستم‌های تخلیه‌ی بارگیری هم‌زمان با ایجاد امکان تجمیع بار

دوره 36.1، شماره 1.2، شهریور 1399، صفحه 113-123

10.24200/j65.2020.54244.2042

سجاد گوزل زاده؛ زهره خلیل پور؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری