نویسنده = سیدتقی اخوان نیاکی
معیارهای اهمیت در پایایی زنجیره‌ی مارکف

دوره 36.1، شماره 2.1، اسفند 1399، صفحه 3-11

10.24200/j65.2020.51767.1921

رضا برادران کاظم زاده؛ علی نوروزیان؛ سیدتقی اخوان نیاکی


طراحی اقتصادی ـ آماری یک نمودار کنترل به‌منظور پایش مدت‌زمان بقای بیماران

دوره 36.1، شماره 2.2، اسفند 1399، صفحه 87-97

10.24200/j65.2020.55246.2092

شروین اسدزاده؛ نوید رفیعی؛ سیدتقی اخوان نیاکی


تحلیل حساسیت در ریسک با استفاده از شبکه‌های بیزی

دوره 34.1، شماره 1.2، شهریور 1397، صفحه 55-63

10.24200/j65.2018.5601

علی نوروزیان؛ رضا برادران کاظم زاده؛ سیدتقی اخوان نیاکی