نویسنده = ������������ ����������������
چارچوب موفقیت چندسطحی در پروژه‌های مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی

دوره 32.1، شماره 1.1، شهریور 1395، صفحه 127-138

یاسر کشتیبان؛ محمدحسین صبحیه؛ حسن دانائی‌فرد؛ داوود دانش‌جعفری