نویسنده = محمد رضا صفائیه
طراحی سیستم تلمبه ی آب از چاه با کاربری انرژی باد

دوره 22، شماره 36، دی 1385، صفحه 3-8

محمد رضا صفائیه؛ محمد دانشورکاخکی


بهینه‌سازی سیستم لوله‌گذاری بین واحد‌های مجتمع پتروشیمی

دوره 22، شماره 34، تیر 1385، صفحه 115-122

محمد رضا صفائیه؛ آیدین ناصحی


فرایند تحقق پروژه‌هااز ایده تا کاربری

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 79-85

محمد رضا صفائیه؛ آیدین ناصحی