نویسنده = ��������������������� ��������
تخصیص سرمایه با روش فضای احتمالی تفکیک شده

دوره 22، شماره 34، تیر 1385، صفحه 11-20

پیام حنفی‌زاده؛ عباس سیفی؛ کوماراسامی پونومبالام