نویسنده = شهروز دولتخواه
سمینار اولویت‌های تحقیقات انرژی کشور

دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، شهریور 1373، صفحه 38-39

شهروز دولتخواه


امنیت ملی، ثبات اقتصادی و سطح زندگی هر ملتی در گرو انرژی است

دوره 10، 7- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران" (2)، فروردین 1373، صفحه 36-36

شهروز دولتخواه


در مصرف منابع انرژی، باید صرفه‌جوی کرد

دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، آذر 1372، صفحه 68-69

شهروز دولتخواه