نویسنده = ابوالفضل کاظمی
ارائه یک مدل مکان‌یابی ـ موجودی سه‌سطحی برای زنجیره‌ی تأمین خون

دوره 38.1، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 3-13

10.24200/j65.2021.56228.2140

ابوالفضل کاظمی؛ معصومه حیدری؛ مرضیه کریمی