نویسنده = محمد صالح اولیاء
بررسی آثار سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانش و دانش مشتری بر عملکرد شرکت ـ مطالعه‌ی موردی صنعت فنّاوری اطلاعات

دوره 35.1، شماره 2.2، اسفند 1398، صفحه 165-178

10.24200/j65.2019.52133.1936

دانیال بیدگلی؛ محمد صالح اولیاء؛ محمدتقی عیسائی؛ محمدحسین ابویی