نویسنده = ابراهیم تیموری
بررسی تأثیر مشخصه‌های ساختاری و محتوایی وبگاه بر اعتماد و عدم اعتماد مشتریان برخط

دوره 35.1، شماره 1.2، شهریور 1398، صفحه 131-137

10.24200/j65.2019.7109.1710

محمد فتحیان؛ ابراهیم تیموری؛ فاطمه غلامی