نویسنده = ����������������������� �������������������
مدل احتمالی قیمت‌گذاری و بازاریابی مشارکتی با در نظر گرفتن اثرات هیجانی بازار

دوره 32.1، شماره 2.2، اسفند 1395، صفحه 77-87

عطاء‌الله طالعی‌زاده؛ زاهده چراغی


هماهنگی سیاست‌های قیمت‌گذاری و بازاریابی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 32.1، شماره 1.1، شهریور 1395، صفحه 65-78

عطاء‌الله طالعی‌زاده؛ زاهده چراغی