کلیدواژه‌ها = فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی
یک رویکرد حل ترکیبی برای مسئله‌ی‌مکان‌یابی ـ مقاوم‌سازی بیمارستان‌های دارای ظرفیت محدود}

دوره 35.1، شماره 2.2، اسفند 1398، صفحه 69-80

10.24200/j65.2019.51047.1895

داوود شیشه بری؛ یحیی زارع مهرجردی؛ سعیده ساریخانی خرمی


ارائه‌ی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی (مطالعه‌ی موردی: شهرداری اصفهان)

دوره 1-27، شماره 1، مهر 1390، صفحه 65-73

احسان خیام باشی؛ نوشین نکوئی مهر؛ بهروز ارباب شیرانی؛ سینا اصلانی