کلیدواژه‌ها = کارت امتیازی متوازن
رویکردی ترکیبی برای اجرای کارت امتیازی متوازن (B‌S‌C) در محیط فازی

دوره 1-30، شماره 1.1، تیر 1393، صفحه 69-79

عادل آذر؛ راحیل شربتی؛ سید حمید خداداد حسینی


ارائه‌ی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی (مطالعه‌ی موردی: شهرداری اصفهان)

دوره 1-27، شماره 1، مهر 1390، صفحه 65-73

احسان خیام باشی؛ نوشین نکوئی مهر؛ بهروز ارباب شیرانی؛ سینا اصلانی