کلیدواژه‌ها = --
بررسی اثر ارتعاش قالب بر ریز ساختار حالت نیمه جامد آلیاژ AL7075 تولید شده به روش سطح شیب‌دار

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 53-59

علی کریمی طاهری؛ مجتبی موحدی؛ هادی نیامنش


عیوب ایجاد شده در مواد مرکب زمینه آلومینیومی تولیدی به روش اکستروژن گرم پودر

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 107-114

مهدی صیادی؛ محمد حسن مشکسار


نقش پیر‌سازی مصنوعی بر خواص مکانیکی و ریز‌ساختار آلیاژ آلومینیم 319

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 3-10

سعید شبستری؛ مهرشاد صنمی


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 97-100


چکیده

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، خرداد 1384، صفحه 96-93


طراحی مجموعه پیل سوختی بسپار جامد یک کیلووات

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تیر 1382، صفحه 40-44

محمد کاظمینی


اهمیت موجودات زنده‌ی تراژنی در زیست‌فناوری

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 23-29

فاطمه الستی؛ محمد حسین صنعتی


چکیده مقالات پژوهشی به انگلیسی

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 108-105


معرفی مقالات پژوهشی ریاضی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، فروردین 1377، صفحه 73-84


خبرها

دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، دی 1375، صفحه 42-45


مطالعات انرژی در ایران

دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، آذر 1372، صفحه 11-21

یدالله سبوحی


تحلیل دیوارهای برشی بتنی تخت سوراخ‌دار

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 85-87

مصطفی توکلی؛ سعید رشیدی


سطوح مختلف توسعه و نقش تکنولوژی در آن

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 19-21

حمید الیاسی


نگرشی بر ژل‌های پلیمری و ماهیچه‌های مصنوعی از دیگاه مهندسی پزشکی

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 49-54

علی مقداری؛ مجید جعفریان؛ محسن شاهین‌پور؛ مهران مجرد


خبرها

دوره 8، شماره 1، خرداد 1371، صفحه 34-41