کلیدواژه‌ها = داده‌کاوی
ارائه‌ی رویکردی برای کاهش هزینه‌های کیفیت در اندازه‌گیری پارامترهای شیمیایی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

دوره 32.1، شماره 1.2، شهریور 1395، صفحه 13-21

الهام آخوندزاده نوقابی؛ مهدی دانشمندی؛ بهروز مینایی بیدگلی


مدلی برای تحلیل رفتار مشتریان با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه‌ی موردی: صنعت روغن خوراکی)

دوره 32.1، شماره 1.2، شهریور 1395، صفحه 81-86

معصومه شعبانزاده گواسرایی؛ سمیه علیزاده؛ پروانه فرزانگان


کاوش روابط پنهان میان شاخص‌های چندگانه‌ی محرومیت با رویکرد ترکیبی داده‌کاوی و شبکه‌های پیچیده

دوره 31.1، شماره 2.2، اسفند 1394، صفحه 131-142

احسان مومنی؛ الهام آخوندزاده نوقابی؛ بهروز مینایی بیدگلی


ارائه‌ی مدلی برای کمینه‌سازی مجموع متوسط فواصل درون‌خوشه‌یی در طبقه‌بندی مشتریان

دوره 1-29، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 113-121

ابوالفضل کاظمی؛ زهرا ضیایی کوچصفهانی