کلیدواژه‌ها = زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته
برنامه‌ریزی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با تقاضای قطعی پویا و قیمت پیوسته‌ی نزولی

دوره 31.1، شماره 2.2، اسفند 1394، صفحه 27-35

حمیدرضا کمالی؛ احمد صادقیه؛ محمدعلی وحدت زاد؛ حسن خادمی زارع