کلیدواژه‌ها = مسیریابی وسایل نقلیه
مسیریابی موجودی باز با درنظرگرفتن کاهش مصرف سوخت روش حل: الگوریتم تکاملی تفاضلی

دوره 33.1، شماره 2.2، اسفند 1396، صفحه 15-25

10.24200/j65.2018.5511

مهدی علینقیان؛ زهرا کاویانی؛ سید رضا حجازی


ارائه‌ی روش حل تقریبی برای مسئله‌ی مکان‌یابی ـ مسیریابی ـ موجودی پیوسته و چند انباره

دوره 33.1، شماره 2.2، اسفند 1396، صفحه 95-104

10.24200/j65.2018.5512

عارفه طاهرخانی؛ کوروش عشقی؛ علی اکبر برومند‌شریفی