ارائه روشی نوین برای محاسبه ارزش مشتریان در صنعت سینما و تئاتر بر مبنای ارزش ارجاعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها / دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد تمام دانشکده فنی مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

عرصه فرهنگ‌و‌هنر پویاترین و فعال‌ترین مشتریان را دارند. در پژوهش حاضر مدلی برای شناسایی افراد مؤثر در رفتار تصمیم خرید دیگران در صنعت فرهنگ‌و‌هنر ارائه و اندازه‌گیری ارزش مشتریان این صنعت براساس نقش متفاوت مشتری در درون شبکه مخاطبان انجام پذیرفته است. در گام نخست ارزش طول حیات مشتریان محاسبه و با رسم شبکه ارتباطی، مشتریان براساس پارامترهای شبکه‌ای کاربران، خوشه‌بندی شدند. سپس مدلی برای شناسایی و اندازه‌گیری ارزش کلامی مشتریان براساس تعریف روابط استخراجی ارائه و شبکه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بر اساس نقش تعریف‌شده کاربران (تأثیرگذارمثبت، تأثیرگذارمنفی، مراجعه‌کننده نوع‌اول، مراجعه‌کننده نوع‌دوم، رویگردان مثبت و رویگردان منفی) ترسیم و ارزش طول حیات و ارجاعی در جریان هر شبکه محاسبه شد و مشتریان در چهار بخش قهرمانان، دولتمندان، تبلیغگران و خسیس‌ها بخش‌بندی شدند. مقایسه ارزش ارجاعی با ارزش طول حیات و ارزش شبکه‌ای، نشان‌دهنده بالا بودن سهم ارزش ارجاعی مشتری در سودآوری یک محصول، سازمان و صنعت پویا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new CRV-based method to calculate the value of customers in the Cinema and theater industries

نویسندگان [English]

  • Mohammadebrahim AlioghliFazel 1
  • Amir Albadvi 2
1 Industrial & Systems Engineering Faculty / Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Industrial & Systems Engineering Faculty / Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Identifying effective customers who have a positive or negative effect on other customers' purchasing decision behavior is a major concern of the businesses. The culture and art industry have the most dynamic and active customers. The cinema and theater industry customers are more sensitive to the product they receive and other customers who will buy it. In this study, by using complex network theory, social network analysis techniques and using the concepts of verbal communication and customer referral value, a model for identifying effective users in customers' decision behavior is presented and customer value is measured based on different customer roles within the network. In this research, in the first step, the lifetime value of Tiwall (A social network of cultural and artistic products including cinema and theater) customers was calculated and then by drawing the communication network, customers were divided into four optimal clusters based on the amount of communication with each other and extracting users' network parameters and by adding the feature of life value of customers. In the next step, a model for identifying and measuring the verbal value of customers based on the definition of extractive relationships was presented and using this model and with the decision tree algorithm, 10 different networks of influence and influence based on 6 defined roles of users (positive influencer, negative influencer, client The first type, client type two, positive reversal and negative reversal) were drawn and the lifetime value in the stream and the reference value in the flow of each network were calculated. By using the obtained results for the reference value and lifetime of each user, Characteristics of Lifetime Value and Reference Value were divided into four sections: Heroes, Wealthy, Propaganda, and Stingy. As a result, considering the comparison of referral value with lifetime value and network value, indicates the high share of neglected customer referral value in the profitability of a product, an organization and a dynamic industry, and customer valuation aspects in these types of businesses should be developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer lifetime value
  • customer referral value
  • customer turning away
  • social network analysis
  • film and theater industries