دوره و شماره: دوره 39، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-203 
نمودارهای کنترل پذیرش برای پایش فرایند خودبرگشتی مرتبه‌ی اول

صفحه 63-72

10.24200/j65.2022.58411.2228

سمراد جعفریان نمین؛ محمد صابر فلاح نژاد؛ رضا توکلی‌مقدم؛ علی سلماس نیا