ارائه یک مدل برنامه‌ریزی دو هدفه به‌منظور طراحی یک شبکه خدماتی سلامت با در نظر گرفتن کارایی مکان‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران،

2 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده مهندسی صنایع

چکیده

سیستم سلامت ازنظر ماهیتی سلسله‌مراتبی است که وجود پیوند ارتباطی بین سطوح مختلف آن، حل مسئله مکان‌یابی را برای هریک از سطوح به‌طور مجزا غیرممکن می‌سازد. هدف این پژوهش، ایجاد یک شبکه خدمات سلامت سه سطحی است. بدین منظور، هر یک از مکان‌های کاندید به‌عنوان یک واحد تصمیم‌گیرنده در نظر گرفته‌شده‌اند و کارایی هر یک از مکان‌های کاندید محاسبه‌شده است. همچنین یک مدل خطی عدد صحیح مختلط دوهدفه توسعه داده‌شده که به دنبال کمینه‌سازی زمان جابه‌جایی و بیشینه‌سازی کارایی از طریق انتخاب مکان‌های با کارایی بالاتر است. از روش حدی اصلاح‌شده برای حل مدل دوهدفه پیشنهادی استفاده‌شده ‌است. به‌منظور ارزیابی مدل پیشنهادی یک مطالعه واقعی روی منطقه یک شهر تهران انجام ‌گرفت. نتایج حل مدل نشان‌دهنده وجود ناسازگاری بین اهداف است. همچنین تأثیر پارامتر ارجاع روی جریان بیماران در سیستم به‌وضوح مشخص است. مقایسه شبکه موجود با شبکه پیشنهادی حاکی از بهبود در وضعیت موجود ازنقطه‌نظر اهداف ارائه‌شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A bi-objective mathematical model to design a health service network with considering the efficiency of locations

نویسندگان [English]

  • Amir Yaqoubi 1
  • Ali Bozorgi-Amiri 2
  • Mohsen Sadegh Amalnick 3
1 Master of Science, School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran,
2 Associate Professor, School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran
3 Professor School of Industrial Engineering, College of Engineering. University of Tehran
چکیده [English]

The healthcare system can be hierarchical in nature. There is a linkage between the different levels, which makes it hard to solve the location problems for each level of this system separately. This system may consist of primary health centers, regional health centers, and hospitals. A growing body of evidence reveals the importance of primary care to health of societies. Hence, all countries should provide efficient, effective, timely, and fair basic health services. This may consist of primary health centers, regional health centers, and hospitals. The aim of this research is designing a three-level health service network. To touch this purpose, we deem each candidate location as a decision-making unit, then calculate the efficiency score of this location based on the Non-Radial RAM method. In this paper, a bi-objective mixed-integer linear programming (MILP) model introduced for a hierarchical three-level health service network design problem. The first objective function minimizes total transportation time from patient zones to each level. The second objective function seeks to maximize efficiency by selecting more efficient locations. We use the augmented e-constraint method (AUGMECON2) to solve the bi-objective mathematical model. To prove the applicability and validity of the proposed decision model, we provided a real case study in the city of Tehran. The results of the suggested model or show that there is a conflict between objectives. Besides, the impact of the referral parameter on the flow of patients in the system, it is clear.

To prove the applicability and validity of the proposed decision model, we provided a real case study in the city of Tehran. The results of the suggested model or show that there is a conflict between objectives. Besides, the impact of the referral parameter on the flow of patients in the system, it is clear.

To prove the applicability and validity of the proposed decision model, we provided a real case study in the city of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Healthcare systems
  • Three-level health service network
  • Mixed-integer linear programming model
  • Non-Radial RAM method
  • augmented e-constraint method