توسعه مدل مفهومی زنجیره تأمین پایدار با قابلیت‌های ناب و چابک (مورد مطالعه: سازندگان تجهیزات چرخشی در صنعت نفت‌و‌گاز)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه آزاد تهران شمال

2 استاد دانشکده مهندسی صنایع‌، دانشگاه قم، قم

3 استاد یار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران شمال،تهران

چکیده

تغییر در شرایط محیطی، بازنگری در زنجیره‌های تامین را اجتناب ناپذیر می‌کند. هدف پژوهش مدلی از زنجیره تامین پایدار با ویژگی‌های ناب و چابک است. روش پژوهش، مدل‌سازی ساختاری تفسیری است. پژوهش در صنعت ساخت تجهیزات چرخشی صنایع نفت‌وگاز انجام گردید.از سی‌ویک عامل شناسایی شده در قالب سه مولفه پایداری، ناب و چابک و چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سازمانی، بیست‌ودو عامل توسط خبرگان برای مدل‌ انتخاب شدند.

چهار سطح مدل عبارتند از : پیشران، توانمند‌ساز پایه، توانمند‌ساز عملیاتی و دستاوردها. نتیجه اصلی پژوهش آن است که برای دست‌یابی به اهداف زنجیره تأمین پایدار، باید ضمن نگرش به یکپارچگی و همراستایی زنجیره تأمین در کلیه سطوح یاد شده در مدل، به سطوح پیشران (تعهد مدیر ارشد و استفاده از فن‌آوری اطلاعات در زنجیره تأمین پایدار) و توانمندساز پایه ( امنیت شغلی و رضایت کارکنان، رفاه اجتماعی کارکنان وعامل شفافیت و همکاری بین اعضای زنجیره تأمین) توجه بیشتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of sustainable supply chain conceptual model with lean and agile capabilities (case study: rotating equipment manufacturers in oil and gas industry)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Najafi 1
  • peyman Akhavan 2
  • Ali Hajiha 3
1 Student/Azad University North Branch of Tehran
2 Professor/Faculty of Industrial Engineering/Qom University/Qom
3 Professor/Management and Social Science faculty/Azad University north branch of Tehran
چکیده [English]

Abstract

The sustainable supply chain, which emphasizes all three dimensions of economic, social and environmental issues, is currently highly regarded by researchers and scholars in various industrial fields. This research has been done with the aim of presenting a model of sustainable supply chain with lean and agile characteristics. The resulting model serves as a guide for companies. The model is designed with an economic perspective and while paying attention to environmental issues and social concerns, with the aim of achieving and maintaining a competitive position. Using the subject literature and reviewing the conducted researches as well as interviews with experts, the effective factors of stable, lean and agile supply chains were identified. The most important factors were selected by a survey of experts. The model was obtained by the using interpretive structural modeling. The model shows the relationships between the factors. MICMAC technique was used to determine the penetration power and dependence of factors. Research was conducted in rotary equipment manufacturing industry that use in oil and gas industry. from the thirty-one of the factors that identified in three components of sustainability, lean and agile, as well as four dimensions of economic, social, environmental and organizational, twenty-two factors were selected by experts for using in the model. The model categorizes factors into four levels: drivers, basic enabler, operational‌ enabler, and achievements. As the main result of the research, it can be stated that in order to achieve the success of a sustainable supply chain and create a competitive advantage in it, managers should pay more attention to the two levels in model, propulsion level (Senior managercommitment and use of information technology in the sustainable supply chain) and also basic enabler level (Job security and employee satisfaction, employee social welfare and the factor of transparency and cooperation between members of the supply chain).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable supply chain
  • Lean
  • Agility
  • Conceptual model